Recent Posts

  • பிரபஞ்சம்

    பிரபஞ்ச தத்துவம் ******************** நம் நோய்களை எதிர்க்கும் சக்தியைப் பெறுவது போலவே மற்றவர் நோய்களையும் ஆழ்மன சக்தியால் குறைக்கவோ, அகற்றவோ..Translate »