திருக்குறளில் இந்து கடவுள்கள்

திருக்குறளில் இந்து கடவுள்கள்

திருக்குறளில் இந்து கடவுள்கள்

திருக்குறளில் உள்ள தெய்வஙகள் – திருக்குறள் எண்கள்

திருமால் லட்சுமிதேவி -1228, 1103, 179, 519, 617, 920,

யமன் – 259, 326, 765, 1083, 1085

பிரம்மா – 1062

இந்திரன் – 25

சில உதாரணமாக இவைகள் இது போன்று பல குறள்கள் உள்ளன 🚩

Share