Articles Posted in the " இறைவனடி சேர " Category


  • ஜீவனும் சிவமும்

    சிவனேயென சிந்தித்திருக்க சித்தியடையலாம் சிவபக்தியிலே நந்தியை முந்தியிருக்க முக்தியடையலாம் சிவயோகியென ஞானித்திருக்க ஞானமடையலாம் சிவனேயென ஜீவித்துயிருக்க ஜீவன் சிவத்தையடையும்


Translate »